Chlorowanie polimerów poliizobutylenu

Chlorowanie polimerów poliizobutylenu prowadzi się w odpowiednich warunkach temperatury oraz na świetle słonecznym, które ma szczególnie duży wpływ na proces chlorowania. Przy zawartości chloru dochodzącej do 500/0 materiał zachowuje własności elastyczne. Jest on bardzo odporny na działanie ciepła, jest niepalny i nadaje się szczególnie do izolacji kabli. Całkowicie schdorowany poliizobutylen, zawierający 7,50/0 chloru, otrzymuje się w postaci kruchego proszku, który może znaleźć zastosowanie do sporządzania powłok ochronnych. Poliizobutylen a kauczuk naturalny. Parker podał metodę oznaczania poliizobutylenu w obecności kauczuku. Ponieważ poliizobutylen nie tworzy żadnych związków z kauczukiem w czasie wulkanizacji, można go wyodrębnić przez ekstrakcję z wulkanizowanej próbki zawierającej mieszaninę poliizobutylenu z kauczukiem naturalnym. Jako rozpuszczalnik wybrano eter naftowy wrzący w granicach 40 -7- 60°C, przy czym ekstrakcję eterem naftowym prowadzono po 24-godzinnej ekstrakcji za pomocą acetonu. Badaniom poddano następujące próbki: Nr 1 – handlowy poliizobutylen; Nr 6 -7- 8 próbki mieszanek poliizobutylenu wulkanizowanych z kauczukiem naturalnym lub z kauczukiem GR-S z dodatkiem sadzy. Jako próbki kontrolne poddawano badaniom mieszanki o podobnym składzie, lecz zawierające zamiast poliizobutylenu bitumy i faktysy poddające się ekstrakcji; ilość materiału wyekstrahowana z tych mieszanek przy zastosowaniu eteru naftowego po uprzedniej ekstrakcji acetonem nie przekraczała 0,7010. Osiągnięte wyniki oraz ich porównanie z zawartością poliizobutylenu według składu mieszanki. Wyniki te są nieco mniejsze niż wynosi istotna zawartość poliizobutylenu, niemniej jednak metoda ta ma duże znaczenie ze względu na jej prostotę oraz brak zakłóceń spowodowanych obecnością sadzy. [hasła pokrewne: cennik budowlany fundamenty , bloczki keramzytobetonowe , vitopend 100 instrukcja ]

Powiązane tematy z artykułem: bloczki keramzytobetonowe cennik budowlany fundamenty vitopend 100 instrukcja