Charakterystycznymi elementami szczególowych projektów technologii i organizacji robót sa karty technologiczne, przy czym sposób ich powstawania jest nastepujacy

Charakterystycznymi elementami szczegółowych projektów technologii i organizacji robót są karty technologiczne, przy czym sposób ich powstawania jest następujący. Wielokrotna powtarzalność tych samych procesów roboczych, będąca istotną cechą dużych obiektów inwestycyjnych, stwarza szczególnie korzystne warunki dla ich typizacji w postaci tzw. przepisów technologicznych. W wyniku wyboru spośród tych przepisów – jednego przepisu najbardziej odpowiadającego określonemu procesowi roboczemu i zastosowania go do konkretnego przypadku – powstaje tzw. karta technologiczna. Elementy karty technologicznej służące jako instrukcja robocza dla bezpośrednich wykonawców, kierowników robót i kontroli technicznej są w zasadzie następujące: – opis procesu roboczego, – warunki techniczne dotyczące robót zakończonych, robót poprzedzających i materiałów podstawowych, – wyposażenie i organizacja miejsca pracy (rozplanowanie ułożenia materiału i rozmieszczenie u rządzeń pomocniczych na miejscu pracy oraz rodzaj i ilość narzędzi, urządzeń, sprzętu), – technologia wykonania (sposób wykonania i kolejność przebiegu pracy oraz urządzenia i czynności pomocnicze związane z wykonaniem robót zasadniczych), – organizacja zespołów wykonawczych, tj. skład zespołu i grup roboczych oraz podział czynności, – dane techniczne (normatywy zużycia materiałów, normatywy czasu roboczego, wydajność zastosowanych urządzeń i sprzętu), – przepisy bezpieczeństwa (zabezpieczenia na rusztowaniach, przepisy obsługi maszyn i urządzeń). [więcej w: centralne ogrzewanie, Grzejnik retro, Grzejniki dekoracyjne łazienkowe ]

Gdy w przewodzie tlocznym pompy nie ma zwezki Venturiego

Jeżeli przy projektowaniu stacji pomp przewidziano urządzenie miernicze, umożliwiające ilościową ocenę działania pompy, a w szczególności gdy w przewodach tłocznych pomp zainstalowano zwężki Venturiego, wówczas badanie własności hydraulicznych pompy na miejscu jej wbudowania nie nasuwa żadnych trudności. Niestety w wielu zakładach wodociągowych nie ma odpowiednich urządzeń mierniczych, tak iż trzeba na miejscu improwizować przyrządy zastępcze i stosować przybliżone metody pomiaru. Największe trudności sprawia pomiar natężenia przepływu. Gdy w przewodzie tłocznym pompy nie ma zwężki Venturiego, wykonujemy kryzę mierniczą o kształcie i wymiarach odpowiadających ściśle normom; kryzę tę wbudowujemy w zastępczy odcinek rurociągu, wyłączamy pompę, wymontowujemy jedną prostkę rurową z przewodu tłocznego i na jej miejsce wstawiamy prostkę rurową wraz z kryzą mierniczą. [więcej w: grzejniki elektryczne, ogrzewanie w podczerwieni, Grzejniki dekoracyjne łazienkowe ]