Poczatkowe cisnienie moze byc równiez wytworzone bezposrednio z sasiedniego przewodu wodociagowego

Początkowe ciśnienie może być również wytworzone bezpośrednio z sąsiedniego przewodu wodociągowego; do wyższych ciśnień konieczne jest użycie pompki. Najwyższe ciśnienie próbne w górnym końcu przewodu powinno równać się dwukrotnemu ciśnieniu roboczemu, przewidywanemu w próbnym odcinku, lecz nie powinno być mniejsze niż 7,5 atn. Przy pompowaniu należy unikać szybkich i silnych uderzeń tłoka pompki. Gdy ciśnienie osiągnie ustaloną najwyższą granicę, wyłącza się pompkę przez zamknięcie zaworu i rurociąg pozostawia się w spokoju przez 30 minut, przy czym notuje się co 1 minutę wskazania manometru. Próbę uważa się za udaną, jeżeli spadek ciśnienia w ciągu pierwszych 10 minut nie przekracza 0,5 at, po czym ciśnienie zwiększa się ponownie 90 najmniej do 7,5 atn i odmierza się ilość wody wtłoczonej do przewodu. [więcej w: Grzejnik dekoracyjny łazienkowy, dekoracyjne grzejniki łazienkowe, grzejniki łazienkowe ]

TECHNIKA SPORZADZANIA PROJEKTÓW TECHNOLOGII I ORGANIZACJI BUDOWY

TECHNIKA SPORZĄDZANIA PROJEKTÓW TECHNOLOGII I ORGANIZACJI BUDOWY. Projekt technologii i organizacji budowy składa się z reguły z następujących części: analitycznej, rysunkowej i opisowej. Podstawowym warunkiem techniki sporządzania projektów technologii i organizacji budowy jest jej zwartość i przejrzystość. Niezachowanie tej zasady utrudnia lub nawet uniemożliwia korzystanie z nich w warunkach istniejących na budowie. Wszystkie pomocnicze obliczenia analityczne, tablice itp. należy zamieszczać w postaci załączników, a nie łączyć ich z treścią opisową. Przy sporządzaniu projektów organizacji i wykonania budowy istotną pomoc oddają różnego rodzaju wskaźniki pomocnicze. Zastępują one nieraz długie i uciążliwe obliczenia analityczne, w szczególności przy wstępnym projektowaniu organizacji budowy (ilość robót i materiałów w 100 m3 przestrzeni zabudowanej, pracochłonność robót, wydajności maszyn budowlanych, normy zabudowy budynków tym czasowych, normy składowania materiałów budowlanych, normy zużycia energii elektrycznej, pary, ciepła, sprężonego powietrza itp. ). Prace nad wskaźnikami pomocniczymi zapoczątkowane zostały (w roku 1949) z inicjatywy b. PKPG , a później kontynuowane przez Instytut Organizacji i Mechanizacji Budownictwa, Biuro Studiów i Projektów Typowych Budownictwa Przemysłowego, Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Miejskiego itp. Racjonalny projekt technologii i organizacji budowy może powstać tylko przy ścisłej współpracy projektantów organizacji z inwestorem, głównym projektantem, projektantami branżowymi oraz generalnym wykonawcą. Projekt wstępny technologii i organizacji budowy zatwierdza komisja oceny projektów inwestycyjnych (KOPI), powoływana przez inwestora przy współudziale generalnego wykonawcy, a wszystkie inne rodzaje projektów organizacji i wykonania budowy zatwierdzane są przez naczelnego inżyniera przedsiębiorstwa wykonawczego. [więcej w: grzejniki łazienkowe, Grzejniki dekoracyjne łazienkowe, centralne ogrzewanie ]