Glówne elementy systematyki ogólnego projektu organizacji i wykonania budowy sa nastepujace: – charakterystyka techniczna budowy i warunki jej realizacji


Główne elementy systematyki ogólnego projektu organizacji i wykonania budowy są następujące: – charakterystyka techniczna budowy i warunki jej realizacji, – wykaz ilości zasadniczych elementów budowy (lub robót) dla poszczególnych obiektów wraz z zestawieniem zbiorczym, – metody wykonania budowy obejmujące: a) metody wykonania wszystkich robót zasadniczych, b) wybór maszyn budowlanych, urządzeń montażowych oraz środków transportowych, c) rysunki deskowań, rusztowań i urządzeń specjalnych, d) metody wykonania robót w okresie zimowym, – planowanie budowy i środki realizacji, – ogólne harmonogramy budowy (poszczególnych obiektów), – harmonogramy zatrudnienia poszczególnych specjalności roboczych zatrudnienia ogólnego, – harmonogramy pracy zasadniczych maszyn, – harmonogramy dostawy, zużycia i zapasu zasadniczych materiałów budowlanych, półfabrykatów i prefabrykatów, – harmonogramy kosztów budowy, – ogólne zapotrzebowanie niezbędnej siły roboczej , maszyn, materiałów, półfabrykatów, prefabrykatów, środków transportowych, finansów, – ustalenie programu produkcji pomocniczej i usług, – lokalizacja i plan bazy produkcyjno-usługowej, – plan zagospodarowania placu budowy, – drogi i urządzenia dla transportu wewnętrznego poziomego, wybór i obliczenie środków transportu poziomego, – wybór i obliczenie środków transportu pionowego, – składy materiałów masowych, elementów budowlanych i konstrukcji, – wytwórnie półfabrykatów (betonów i zapraw), prefabrykatów, warsztaty, – budynki pomocnicze na placu budowy dla: a) produkcji i usług pomocniczych, b) magazynowania materiałów drobnicowych, drobnego sprzętu i narzędzi (magazyny ogólne), c) dla celów socjalno-bytowych, d) dla celów administracyjnych, – urządzenia ogólne na placu budowy: zaopatrzenie budowy w wodę, zaopatrzenie budowy w energię elektryczną, urządzenia porozumiewawcze, sygnalizacyjne oraz dla celów łączności, urządzenia techn. dla dyspozytora, – struktura organizacyjna kierownictwa budowy i obliczenie ilości personelu administracyjno-technicznego. [patrz też: renowacja mebli ceny, balustrada szklana zewnętrzna, wizualizator elewacji ]

Powiązane tematy z artykułem: balustrada szklana zewnętrzna renowacja mebli ceny wizualizator elewacji